دختری رها در فضا!

مسیری که باعث شد من در کمپروژه کانتنت‌فا پا بگذارم کمی متفاوت‌تر از مس...