پراید

پراید، ماشینی که امکان نداره تا حالا سوارش نشده باشید پس از سالها تولی...