پا گذاشتن در دنیای ناشناخته قصه‌ها

پا گذاشتن در دنیای ناشناخته قصه‌ها
تجربه من در دوره کارآموزی کانتنتفا در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱