پراید نوک مدادی

داستان زندگی پراید از ابتدا تا پایان