پراید نوک مدادی

پراید نوک مدادی
پراید نوک مدادیدرست وقتی که نزدیک بود کشور پیکان بالا بیاره، تو مث یه...