پراید نوک مدادی:

مدتیست که در دام استانداردها گیر افتادیم؛ همیشه استاندارد به این معنیه...