پراید،نام ماشینی است که خاطرات ما را به مرگ گره میزند.

وقتی صحبت از سواری میشه، وقتی صحبت از ماشین میشه این روزها، همه از تس...