پراید نوک مدادی

برای ما که زمان جنگ بزرگ شدیم و روزای سفید و خاکستری دیدیم، می دونیم ح...