اگر یک شب قصه نگویم و ننویسم، می‌میرم!

اگر یک شب قصه نگویم و ننویسم، می‌میرم!
وقتی نوشتن آن قصه تمام شد، انگار گنجی خلق کرده‌ بودم، آنقدر با ارزش بو...