تجربیات یک بیزینس استوری تلر؛ چطور در زمینه داستان سرایی کسب و کار فعالیت کردم؟

تجربیات یک بیزینس استوری تلر؛ چطور در زمینه داستان سرایی کسب و کار فعالیت کردم؟
اگر داستان شما تاثیری روی کسی نداشته باشد، چرا روایت شود؟ اگر کسب‌وکار...