خداحافظ رفیق...آخر خط اینجاست!

خداحافظ رفیق...آخر خط اینجاست!
خودرویی که می‌خواست فرزند خلف پیکان باشد.