وقتی دنیا علیه من است ...

تکیه داده‌ام به دیوار سرد راهرو. جایی که هر وقت با سردبیر بحثم می‌شود،...