شروع یه قصه‌ی جدید

شروع یه قصه‌ی جدید
امروز بعد از مدتها سوار اتوبوس شدم، از بچگی از اتوبوس متنفر بودم. همین...