آیا پراید غرور ملی است؟

آیا پراید غرور ملی است؟
پراید، نامی آشنا برای همۀ ایرانی­ ها است. ماشینی که با غرور پای به سرز...