باید بنویسم که چرا می نویسم

باید بنویسم که چرا می نویسم
باید بنویسم که چرا می نویسم. طبق معمول این قلم از عقل فرمان نمی برد بی...