نیت کاربر از جستجو (Search Intent) چیست و چه تاثیری روی نرخ تبدیل دارد؟

نیت کاربر از جستجو (Search Intent) چیست و چه تاثیری روی نرخ تبدیل دارد؟
تابه‌حال فکر کرده‌اید که چرا افراد هنگام جستجو درباره یک موضوع خاص از...