من آدم رفتنم...

من آدم رفتنم...
تنها چیزی که خوب یادم میاد اینه که از بچگی دنبال کشف کردن چیزهای جدید...