با پراید زاده شدیم، با پراید می‌میریم.

با پراید زاده شدیم، با پراید می‌میریم.
بخش دوم از سومین تمرین وبینار جویندگان اکسیر دنیای ویژه ی قصه ها- دومی...