من انوشه انصاری نیستم اما یک فضانوردم!

من انوشه انصاری نیستم اما یک فضانوردم!
تجربه فضانوردی من در کمپروژه کانتنت‌فا